همراه با چهارده معصوم-غدیرخم- خطابه غدیر
شاهكارهاي ادب فارسي-عدیر خم- عاشورا-امام حسین(ع)

چوشمعی سوختم از داغ مرگ ودرد هجرانت

 

ولی پروانه سان کردم فدا جان را به قربانت

اگر چه جان ندادم کربلا در پیش نعش تو

ولی صدبار مردم از برای لعل عطشانت

به هر درد ومصیبت با تو همکاری نمودم من

که تا تکمیل گردد انقلاب  وعهد وپیمانت

توخون از حنجرت میریخت، من ازدیده اشک غم

چو دیدم پاره پاره پیکر صد چاک عریانت

تودادی اصغر واکبر به میدان فداکاری

بلی من هم نمودم کودکانم را به قربانت

تورا سر بر سنان بشکست ، من از چوبه ی محمل

هلال آسا چو دیدم بر سر نی  رأس تابانت

مرا چون گنج در ویرانه جادادند ، واحسرت

تورا در مطبخ خولی عدو بنمود  پنهانت

تودادیسینه را در پیش تیغ ونیزه ، من بازو

به پیش تازیانه از برای حفظ طفلانت

توکاخ ظلم را لرزاندی ومن سر نگون کردم

چو چو ب خیزران آمد زکین بر درز دندانت

ولی این غم کشد من را که باید بی تو بر گردم

بسوی خانه ی بی صاحبت ، با این یتیمانت

تودادی (کربلایی)را دو چشم پربکاء اما

من اورا افتخار خادمی بهر عزیزانت

--اثر طبع نادعلی کربلایی)پدر سه شهید-به نقل از : شکوفه های غم

ص۲۰۰-انتشارات خزر -تهرانزینب آن بانوی عظمایی که دست قدرتش     کهکشان چرخ را بر پاطناب انداخته

شمسه ی کاخ جلال ورفعتش از فرط نور     مهر عالمتاب را از آب وتاب انداخته

دختر مرد دوعالم آن گاه خشم خویش         رعشه بر این چار مام وهفت باب انداخته

این همان بانواست کز نطق وبیان همچون علی     انقلاب از کوفه تا شام خراب انداخته

مرتضی از تیغ آتشبار راس کوفیان      دریم خون روز هیجا چون حباب انداخته

دخترش در کوفه از تیغ زبان چون ذوالفقار     مغز جان خصم را در التهاب انداخته

گر زبانش ذوالفقار حیدری نبود چرا؟خصم رادردل شرر همچون شهاب انداخته

همتش چون بازوی خیبر گشای حیدری      بارگاه کفر را در انقلاب انداخته

کشتی دین کربلا شد غرق ازطوفان کفر     همت زینب زنو آنرابرآب انداخته

حلم او صبر وتوانایی زدست صبر برد       علم او ازدست هر دانا کتاب انداخته

تا قیامت وصف او (موزون ) اگر گویم کم است    زانکه حق اورا چوخود در احتجاب انداخته-----از موزون اصفهانی -به نقل از گلستان حسینی -ص:۱۴۴- گردآورنده :رضارضانور گیلانی رودسری -انتشارات آشنا -چاپ ۱۳۸۹ قمری


نوشته شده در تاريخ سه شنبه 8 فروردين 1391برچسب:زینب-بانوی عظما -ذوالفقارحیدری -موزون, توسط محمد حسن اسایش

 

تاابد پاينده اسلام از قيام زينب است          مهر وامضاي فداکاري بنام زينب است

از قيام شمس دين ،حق  وحقيقت زنده شد        کاخ استبداد ويران از قيام زينب است

  آبياري نهال دين شد از خون حسين            اين دوام واستقامت از دوام زينب است  

اي که وارد مي شوي در روضه ي کرببلا      با ادب بگذار پا کآن جا مقام زينباست

صبر وتسليم ورضا وبردباري وقيام            ازبراي ياري قر آن  مرام زينب است

تلخي هجران وناکامي واشک دم بدم            ارث مظلومي  وحق گويي ز مام زينب است

ديده ي صاحب زمان گريان به هر صبح ومسا     از جفاي دشمن ورنج مدام زينب است

روز رستاخيز بنويسد با خط درشت          (کربلايي) سالها باشد غلام زينب است

شکوفه هاي غم -جلد دوم -ص 199 -نادعلي کربلايي -انتشارات خزر -تهران


نوشته شده در تاريخ شنبه 5 فروردين 1391برچسب:قیام زینب -مرام زینب -مام زینب -غلام زینب -رنج مدام زینب, توسط محمد حسن اسایش

موکب غم زره شام بلا می آید              کاروان پسر شیر خدا می آید

ای صبا گوی به زهرا بنگر زینب را                          به سر قبر تو با خوف ورجا  می آید

پسر جعفر طیار برو استقبال                        زاین سفرآن قمر برج حیامی آید

کس نپرسید که این قافله ، ای ام بنین            بی علمدار وسپهدار چرا می آید

پیشواز آی رسول مدنی زانکه کنون              آل اطهارتو از شام  بلا میآید

بلبل قافله گردید سکینه اکنون               زغم گلبن زهرا به نوا می آید

شو سیه پوش مدینه زغم شاه شهید               چونکه از کرببلا بانگ عزامی آید

تاشفا یابد ازآن محنت ورنج وغم خویش               عابدین در حرم بدر دجا می آید

خود سیه پوش چرا محمل این قافله است          مگر این قافله از کرببلا می آید

بشنو این وقعه ی جانسوز ز (آهی ) وببین         برسر عترت مظلوم چها می آید

به نقل ازجلد دوم دیوان آهی -اثر طبع  علی آهی -ص 186-187--انتشارات خزر -تهران

موکب غم زره شام بلا می آید              کاروان پسر شیر خدا می آید

ای صبا گوی به زهرا بنگر زینب را                          به سر قبر تو با خوف ورجا  می آید

پسر جعفر طیار برو استقبال                        زاین سفرآن قمر برج حیامی آید

کس نپرسید که این قافله ، ای ام بنین            بی علمدار وسپهدار چرا می آید

پیشواز آی رسول مدنی زانکه کنون              آل اطهارتو از شام  بلا میآید

بلبل قافله گردید سکینه اکنون               زغم گلبن زهرا به نوا می آید

شو سیه پوش مدینه زغم شاه شهید               چونکه از کرببلا بانگ عزامی آید

تاشفا یابد ازآن محنت ورنج وغم خویش               عابدین در حرم بدر دجا می آید

خود سیه پوش چرا محمل این قافله است          مگر این قافله از کرببلا می آید

بشنو این وقعه ی جانسوز ز (آهی ) وببین         برسر عترت مظلوم چها می آید

به نقل ازجلد دوم دیوان آهی -اثر طبع  علی آهی -ص 186-187--انتشارات خزر -تهران


نوشته شده در تاريخ شنبه 8 بهمن 1391برچسب:, توسط محمد حسن اسایش

تاابد پاینده اسلام از قیام زینب است          مهر وامضای فداکاری بنام زینب است

از قیام شمس دین ،حق  وحقیقت زنده شد        کاخ استبداد ویران از قیام زینب است

  آبیاری نهال دین شد از خون حسین            این دوام واستقامت از دوام زینب است  

ای که وارد می شوی در روضه ی کرببلا      با ادب بگذار پا کآن جا مقام زینباست

صبر وتسلیم ورضا وبردباری وقیام            ازبرای یاری قر آن  مرام زینب است

تلخی هجران وناکامی واشک دم بدم            ارث مظلومی  وحق گویی ز مام زینب است

دیده ی صاحب زمان گریان به هر صبح ومسا     از جفای دشمن ورنج مدام زینب است

روز رستاخیز بنویسد با خط درشت          (کربلایی) سالها باشد غلام زینب است

شکوفه های غم -جلد دوم -ص 199 -نادعلی کربلایی -انتشارات خزر -تهران ---------------------------تاابد پاینده اسلام از قیام زینب است          مهر وامضای فداکاری بنام زینب است

از قیام شمس دین ،حق  وحقیقت زنده شد        کاخ استبداد ویران از قیام زینب است

  آبیاری نهال دین شد از خون حسین            این دوام واستقامت از دوام زینب است  

ای که وارد می شوی در روضه ی کرببلا      با ادب بگذار پا کآن جا مقام زینباست

صبر وتسلیم ورضا وبردباری وقیام            ازبرای یاری قر آن  مرام زینب است

تلخی هجران وناکامی واشک دم بدم            ارث مظلومی  وحق گویی ز مام زینب است

دیده ی صاحب زمان گریان به هر صبح ومسا     از جفای دشمن ورنج مدام زینب است

روز رستاخیز بنویسد با خط درشت          (کربلایی) سالها باشد غلام زینب است

شکوفه های غم -جلد دوم -ص 199 -نادعلی کربلایی -انتشارات خزر -تهران


نوشته شده در تاريخ چهار شنبه 5 بهمن 1390برچسب:, توسط محمد حسن اسایش

موکب غم زره شام بلا می آید              کاروان پسر شیر خدا می آید

ای صبا گوی به زهرا بنگر زینب را                          به سر قبر تو با خوف ورجا  می آید

پسر جعفر طیار برو استقبال                        زاین سفرآن قمر برج حیامی آید

کس نپرسید که این قافله ، ای ام بنین            بی علمدار وسپهدار چرا می آید

پیشواز آی رسول مدنی زانکه کنون              آل اطهارتو از شام  بلا میآید

بلبل قافله گردید سکینه اکنون               زغم گلبن زهرا به نوا می آید

شو سیه پوش مدینه زغم شاه شهید               چونکه از کرببلا بانگ عزامی آید

تاشفا یابد ازآن محنت ورنج وغم خویش               عابدین در حرم بدر دجا می آید

خود سیه پوش چرا محمل این قافله است          مگر این قافله از کرببلا می آید

بشنو این وقعه ی جانسوز ز (آهی ) وببین         برسر عترت مظلوم چها می آید

به نقل ازجلد دوم دیوان آهی -اثر طبع  علی آهی -ص 186-187--انتشارات خزر -تهران


نوشته شده در تاريخ دو شنبه 26 دی 1390برچسب:موکب غم -کاروان حسینی -مدینه -زهرا -زینب-مدینه, توسط محمد حسن اسایش

   کیست زینب؟ دختر شیر خدا             کیست زینب، قرمان کربلا

 

  کیست زینب، میوه ی قلب بتول           کیست زینب ، دسیار مجتبی

  کیست زینب ،اختر عزووقار              کیست زینب ، یادگار مصطفی

کیست زینب، آنکه عالم مات اوست          در شجاعت، در بلاغت، در وفا

کیست زینب آنکه در ترویج دین           بابرادر کردهستی را فدا

کیست زینب،آنکه دین را زنده کرد          همچو جدش با بیان دلربا

کیست زینب آنکه بایک خطبه اش        کند از جا پرچم شرک وریا

 کیست زینب ،انکه با حق گوئیش         پرچم توحید را کردی بپا

کیست زینب ، آنکه زد همچون علی         بر دهان کفر ، مشت عدل را  

قامت دین از قیامش شد علم               گرچه قدش شدز بار غم دو تا

مشعل توحیدرا روشنگراست              دست یاررهبر راه  بقا 

  آنکه کاخ ظلم را ویران نمود          بهر یاری شهید کربلا

درس عصمت درس عفت ، درس دین    بر بشر آموخت در راه خدا

تاابد در قلب خوبان جهان             زنده باشدنام نیکویش بجا

(کربلایی) را گلستان کرد ورفت      دختر ارزنده ی  شیر خدا  

بنقل از شکوفه های غم -جلد دوم صص 197-198 -سروده نادعلی کربلایی -انتشارات خزر -تهران


نوشته شده در تاريخ شنبه 24 دی 1390برچسب:قهرمان کربلا -زینب -دخترشیر خدا -شهید کربلا کربلایی, توسط محمد حسن اسایش

   کیست زینب؟ دختر شیر خدا             کیست زینب، قرمان کربلا

 

  کیست زینب، میوه ی قلب بتول           کیست زینب ، دسیار مجتبی

  کیست زینب ،اختر عزووقار              کیست زینب ، یادگار مصطفی

کیست زینب، آنکه عالم مات اوست          در شجاعت، در بلاغت، در وفا

کیست زینب آنکه در ترویج دین           بابرادر کردهستی را فدا

کیست زینب،آنکه دین را زنده کرد          همچو جدش با بیان دلربا

کیست زینب آنکه بایک خطبه اش        کند از جا پرچم شرک وریا

 کیست زینب ،انکه با حق گوئیش         پرچم توحید را کردی بپا

کیست زینب ، آنکه زد همچون علی         بر دهان کفر ، مشت عدل را  

قامت دین از قیامش شد علم               گرچه قدش شدز بار غم دو تا

مشعل توحیدرا روشنگراست              دست یاررهبر راه  بقا 

  آنکه کاخ ظلم را ویران نمود          بهر یاری شهید کربلا

درس عصمت درس عفت ، درس دین    بر بشر آموخت در راه خدا

تاابد در قلب خوبان جهان             زنده باشدنام نیکویش بجا

(کربلایی) را گلستان کرد ورفت      دختر ارزنده ی  شیر خدا  

بنقل از شکوفه های غم -جلد دوم صص 197-198 -سروده نادعلی کربلایی -انتشارات خزر -تهران


نوشته شده در تاريخ شنبه 24 دی 1390برچسب:قهرمان کربلا -زینب-دختر شیر خدا -کاخظلم -درس عصمت -درس عفت-کربلایی -شید کربلا, توسط محمد حسن اسایش

از آن روزي که از کويت برادر جا ن سفر کردم       چه صبري در مصيبتها من خونين جگرکردم

براي حفظ جان کودکانت در بردشمن           بپيش تازيانه بازوي خود را سپر کردم

سر از محمل شکستم بر دردروازه ي کوفه      هلال آسا بروي  ني سرت را چون نظر کردم

ببزم زاده ي سفيان گذشتم از سر واز جان       دفاع از دين وقرآن در برآن بد سير کردم

چومي زد برلبت چوب جفا آن شوم بد اختر       لباس صبر بر تن چاک زان بيدادگرکردم

به شهر شام بهرت آنچنان بزم عزا چيدم         که اهل شام را ازحق وباطل باخبرکردم

اگر چه قامتم خم گشت ومويم شد سپيد اما        چو در راه تو کوشيدم نمي گويم ضرر کردم

براي انتقام خون پاکت اي برادر جان           بساط ظلم را با خطبه اي زير وزبر کردم

چه گويم من زمرگ دختر شيرين زبان تو       شبي که صبح در ويرانه ي بي بام ودر کردم

رقيه داد جان يک بار، من صدبار جان دادم     کنار نعش آن مظلومه تا شب را سحر کردم

چوشمعي سوختم از آتش غم (کربلايي) را   هر آن دم ياد آن پروانه ي بي بال وپر کردم

به نقل از ارمغان کربلا -کتاب سوم -صص262-263-اثر طبع ناد علي کربلايي-انتشارات خزر -تهران


نوشته شده در تاريخ جمعه 16 دی 1390برچسب:خواهر -برادر سفر -زینب-هلال آسا-دختر شرین زبان -شام -بساط ظلم -چوب جفا , توسط محمد حسن اسایش

صفحه قبل 1 صفحه بعد