همراه با چهارده معصوم-غدیرخم- خطابه غدیر
شاهكارهاي ادب فارسي-عدیر خم- عاشورا-امام حسین(ع)

امان از دل زینب (س)

ی دخت رسول! نوبر آوردی                از بهرعلی تو دختر آوردی

ای زوج علی ،دختر طاها!                 خوش کودک نیک منظر آوردی

ای جان بفدات کز یم عفت                 از گوهر ناب بهتر آوردی

بر یاری پیشوای انسانها                     الحق که نمونه خواهر آوردی

گلزار رسول را تو ازاین گل                   احسن که نکو معطر آوردی

ای زهره ی آسمان خوش بختی           آفاق همه منور آوردی

بهر حسنین از ولی حق                   غمخوار ومعین ویاور آوردی

دربحر ولای ساقی کوثر                 از آب حیات بهتر آوردی

نازم بتو ای شفیعه ی محشر          زینت ده روز محشر آوردی

ایطاهره ی مطهر ، ای زهرا !           بر دین رسول زیور آوردی

از شاه نجف ، کننده ی خیبر            یک فاتح فتح پرور آوردی

آری بشکست کاخ استبداد             مانند علی سخنور آوردی

یک دختر قهرمان زشیر حق            از بهر جهاد اکبر آوردی  

از باب علوم کشور دانش               یک عالمه ی مظفر آوردی

از بهر دفاع حق فرزندت                بر دیده ی کفر اژدر آوردی

زاین دختر قهرمان بی همتا           مشتی بدهان کافر آوردی

در ماه نکو ، زرحمت ایزد               زینب زبرای حیدر آوردی

ای مادر یازده ولی حق                 بر فلک نجات لنگر آوردی

از بهر اسیران دیار غم                 غمخوار بجای مادر آوردی

بر بیکسی حسین مظلومت          آیت بجهاد اکبر آوردی

ای(کرببلایی ) از سر اخلاص        بر طوطی طبع شکر آوردی

-اثر طبع شاعر معاصرومداح اهلبیت -مرحوم  شادروان -ناد علی کربلایی -پدر سه شهید-به نقل از کتاب سوم -ارمغان کربلا -صص 99-100-انتشارات خزر -خیابان پانزده  خرداد تهران (بوذرجمهری سابق


نوشته شده در تاريخ سه شنبه 13 فروردين 1392برچسب:ای دخت رسول -نوبر آوردی -زینت ده روز محشر -زاین دختر قهرمان -نمونه خواهر -شفیعه روز محشر, توسط محمد حسن اسایش

شام ویران است این یا شام تار زینب است کین چنین تاریک از غم روزگارزینب است کین چنین تاریک از غم روزگارزینب است

 

ابر می گریدبحال زینب اندر شهر شام                  یاروان اب از دو چشم اشکبار زینب است

ماه شد تابان بروی نیزه شمر وسنان

آتش عشقاست یاران خرمن دلدادگان            یاشرار آه قلب داغدار زینب است                    یا سر سبط پیمبر پاسدار زینب است

آسمان

لرزه بر کاخ ستم افتاد از این انقلاب

این سر خونین که باشد در میان طشت زر             

چوب بردار از لب عطشان این سر ای یزید                         آخر این سلطان عالی رتبه یار زینب است

آنچه آخر پایگاه ظلم را ویران کند                            

آنکه گیرد انتقام کشتکان خویش را                          از یزید وپیروانش ،کردگار زینب است

کاش میگفتا کسی بامردم حق ناشناس              گوشه ی ویران کجا دار القرار زینب است

تن بزیر بار ذلت زاده ی زهرا نداد                      پایمردی شهیدان افتخار زینب است

نام زینب جاودان باشد بر اهل خرد                         چون که در قلب خدا جویان مزار زینب است

روز محشر (کربلایی) را بود اجری عظیم                      زانکه,َعمری در جهان ، خدمتگزار زینب است

--اثرطبع ناد علی کربلایی -شکوفه های غم جلد دوم -ص204 -انتشارات خزر -تهران --

گسترده برروی زمین ابر حجاب                    بر سر بازارنامحرم گذار زینب است                   چون که پرچم در کف با اقتدار زینب است کوکب رخشنده سیمین عذار زینب است آن شرار آه قلب داغدار زینب است

شام ویران است این یا شام تار زینب است              


نوشته شده در تاريخ چهار شنبه 17 خرداد 1391برچسب:شهر شام -زینب -نام زینب زاده ی زهرا نادعلی کربلایی -روز محشر -یار زینب -کردگار زینب , توسط محمد حسن اسایش

صفحه قبل 1 صفحه بعد