همراه با چهارده معصوم-غدیرخم- خطابه غدیر
شاهكارهاي ادب فارسي-عدیر خم- عاشورا-امام حسین(ع)

عزای رسول الله (ص)

یارسول الله داغت بر عزیزان زود بود یا نبی الله دوری از تو این سان زود بود

یاامین الله یا خیرالورا ، بدرالدجا سوز هجران تو بر زهرای نالان زود بود

با غروب نور رویت شام ماتم شد پدید آخر ای صبح امید این شام هجران زود بود

ای امید دردمندان حامی مستضعفان در کف اهریمنان نقش سلیمان زود بود

بی تو اندر سینه ی حیدر نفس تنگ است تنگ سد راه آه بر این قلب سوزان زود بود

ای عزیز جان آل الله ویار بی کسان مرگ جانسوز توبر این جمع سوزان زود بود

روح والای تو از این تنگنای زندگی چونفرشته پر زنان بر سوی رضوان زود بود

رهبرابا رفتنت اسلام وامت شد پدید این چنین تنها وتنها دین وقر آن زود بود

روز مظلومی زهرا وعلی ودوستان گاه محزونی طفلان پرشان زود بود

اشک زینب همچوشبنم می چکد بر روی گل عندلیبا ترک این زیبا گلستان زود بود

بی قرارانت حسین ومجتبی پروانه سان سوختن در پایت ای شمع فروزان زود بود

یاحبیب الله یا احمد نبی الهاشمی (کربلایی) در عزایت اشک ریزان زود بود

---به نقل از شکوفه های غم -جلد اول ص 22 -نادعلی کربلایی -انتشارات خزر -تهران ---

----------سه عزا وغم --------------------

زهرای اطهر دختر ختم رسولان دارد عزا امشب سه جا بهر عزیزان

فاطمه کرده گیسو پریشان گه مدینه رود گه خراسان

ای شیعیان اسلام وقر آن بی معین شد قتل امام وقتل ختم المرسلین شد

فاطمه کرده گیسو پریشان گه مدینه رود گه خراسان

ارض وسما در لرزه شد از جور عدوان جسم امام دومین شد تیر باران

فاطمه کرده گیسو پریشان گه مدینه رود گه خراسان

شد رحلت پیغمبر ووقت عزا شد پاره جگر از زهر امام مجتبی شد

فاطمه کرده گیسو پریشان گه مدینه رود گه خراسان

حجت هشمتمین درراه دین وقر آن کشته شد از جفا وظلم وجورعدوان فاطمه کرده گیسو پریشان گه مدینه رود گه خراسان

----شکوفه های غم -جلد اول -ص 24 نادعلی کربلایی -انتشاراتخزر -تهران

--------- مرگ پدر-زبانحال فاطمه در سوگ رسول الله ----

هجران وغم مرگ پدر کرده پریشم تیره شده چون شام سیه ، روز به پیشم

باران محن را بسرم ابر بلا ریخت از گردش ایام نگرحال پریشم

مجروح شد از داغ پدر قلب من زار از امت او غم برسد بر دل ریشم

چون خار مغیلان بزند خصم به من نیش همواره درافغان ، من از آن سوزش نیشم

از بس که بدیدم به جهان محنت وآزار من سیر ازاین عمر گران مایه ی خویشم

غیر از غم دوری عزیزان به دلم نیست ورنه نبودهیچ غمی از کم وبیشم

مردم همه از گریه ی من خسته ومن نیز رنجیده زبیگانه وغمدیده زخویشم

(آهی) گنهم نیست بجز اخذ حق خویش من کشته ی آئینم وقربانی کیشم

---نقل از دیوان آهی -جلد دوم -ص 122 -علی آهی-انتشارات خزر -تهران


نوشته شده در تاريخ چهار شنبه 28 دی 1390برچسب:عزای رسول الله(ص) -امام مجتبی -امام رضا0علیهم السلام), توسط محمد حسن اسایش

 

اربعین شاه دین -اشعار از واله (توسط محمد تقی زنگی (جوادی )-مداح -قم-گرداورنده محمدغلامی

   اربعین شه گلگون گفن است                ملک وجن وبشر در محن است 

چونکه از شام بلا آل رسول                  کربلاآمده گریان وملول

هر یکی امده با شور ونوا                    بسر تربت پاک شهدا

زینب غمزده با شیون وشین                 یکسر آمد بسر کوی حسین

بر سر قبر برادر چو رسید                 از جگر ناله ی جانسوز کشید

گفت : ای خسرو صد پاره بدن              شکوه دارم ببرت از دشمن 

بین که آزرده وبا ناله وآه                  میهمان بهر تو آمد ای شاه

خیز واز ما بنما استقبال                  بین که اطفال تو آمد به چه حال

روی طفلان تو گشته نیلی                چون عدو بر  رخشان زد سیلی

ای برادر زجفای عدوان                  منزل ما شده اندر ویران

من چه گویم که چه آمد بسرم              خون شد ازداغ رقیه جگرم

چون که خوابیده به ویرانه ی شام          من ندارم زفراقش آرام 

داد جان طفل سه ساله ببرت              تا نظر کرد حسین جان بسرت 

داغ او کرد مرا زار وغمین            چون به غربت شده ویرانه نشین

دیده بست از من وجمع اسرا            کرده  در گوشه ی ویران  ماوا

چون نیاورده ام آن طفل صغیر          خجلم از تو ، سراغش  تو مگیر 

من و(واله ) زغمت دیده تریم          بهر تو جان اخا  نوحه گریم

---به نقل از صص 255-257 کتاب گلبانگ غم -گرداورنده : محمد غلامی -توسط محمد تقی زنگی(جوادی) -مداح .قم 


نوشته شده در تاريخ چهار شنبه 20 دی 1390برچسب:اربعین -شاه دین-زینب-برسرقبربرادر-طفل سه ساله-واله, توسط محمد حسن اسایش

دردلم باشد شب وروز آرزوی کربلا      مرغ دل پر می زند هردم بسوی کربلا

این دل غمدیده اندر جستجوی کربلا         من هوای خاک پاک کربلا دارم بدل

ای بشیر اکنون ببر من را بسوی شاه دین    زندگیم بستگی دارد ببوی شاه دین

تاببوسم مرقد پاک نکوی شاه دین          شوق دیدار عزیز مصطفی دارم بدل

ص -101 -گلزار حسینی -انتشارات قاشمی -مشهد مقدس    ------------

-------اربعین---برسر تربت حسین زینب مضطرآمده --------

بر سر تربت حسین زینب مضطر آمده          همره کودکان شه دختر حیدرآمده

دختر فاطمه رسد از سفر بلای شام             تاکه مگر بیان کند محنت و ماجرای شام

در دل او چونی بود ناله ای ازنوای شام         باز بدشت کربلا زینب مضطر آمده

بر سر قبر شاه دین زینب مضطر ایستاد        ناله کشید ازجگر ، آه کشید از نهاد

گفت که ای حسین من ، وای ززاده ی زیاد       عمر من از جفای او جان اخا ! سر آمده

خیز که در مزار تو غمزده زینب آمده          روز به پیش دیده اش تیره تر از شب آمده

جان عزیز خواهرت بهر تو بر لب آمده         از سفر جفای شام سوی تو خواهر آمده

زینب ، ای عزیز من از غم تو کباب شد         خانه ی صبر خواهرت از غم تو خراب شد

قلب من از فراق تو جان برادر آب شد          روح من از فراق توبرون زپیکرآمده

بازویم ای عزیز حق زکعب نی سیاه شد       بچرخ چهارمین مرا فغان وشور وآه شد

سکینه ی تو دربدر زظلم این سپاه شد         کنار قبرت این زمان بدیده ی تر آمده

سر تو پیش چشم بروی نیزه ی سنان         تن توپایمال شد زسم اسب کوفیان

بریده دست اطهرت زراه کینه ساربان         شنیده ام بدیدنت حمیده مادر آمده

بگریه از غمت اخا زمین وآسمان شده          بناله از برای تو رسول انس وجان شده

کبود تا لب حسین زچوب خیزران شده          بلرزه بهر تو ببین که عرش اکبر آمده

رقیه را عزیز من به شام غم گذاشتم            بجان اطهرت قسم که چاره ای نداشتم

بروی قبر کوچکش بدست خود نگاشتم         زتازیانه عمراو دراین جهان سر آمده

میرسد از سفر کنون عابد داغدار تو           سکینه ی عزیز تو رسیده در کنارتو

رضایی روزوشب شده زغصه اشکبارتو       گدای درگه توای سبط پیمبر آمده

برسر تربت حسین زینب مضطر آمده          همره کودکان شه دختر حیدر آمده

-اثر طبع رضایی -به نقل ازگلزار حسینی -صص 99-100-انتشارات قاسمی-مشهد مقدس

----------------------------------


نوشته شده در تاريخ شنبه 17 دی 1390برچسب:اربعین -زینب -دخترفاطمه بر سر قبر برادر -عابد داغدار -جفای شام -رقیه سینه , توسط محمد حسن اسایش

صفحه قبل 1 صفحه بعد