همراه با چهارده معصوم-غدیرخم- خطابه غدیر
شاهكارهاي ادب فارسي-عدیر خم- عاشورا-امام حسین(ع)

 

اربعین شاه دین -اشعار از واله (توسط محمد تقی زنگی (جوادی )-مداح -قم-گرداورنده محمدغلامی

   اربعین شه گلگون گفن است                ملک وجن وبشر در محن است 

چونکه از شام بلا آل رسول                  کربلاآمده گریان وملول

هر یکی امده با شور ونوا                    بسر تربت پاک شهدا

زینب غمزده با شیون وشین                 یکسر آمد بسر کوی حسین

بر سر قبر برادر چو رسید                 از جگر ناله ی جانسوز کشید

گفت : ای خسرو صد پاره بدن              شکوه دارم ببرت از دشمن 

بین که آزرده وبا ناله وآه                  میهمان بهر تو آمد ای شاه

خیز واز ما بنما استقبال                  بین که اطفال تو آمد به چه حال

روی طفلان تو گشته نیلی                چون عدو بر  رخشان زد سیلی

ای برادر زجفای عدوان                  منزل ما شده اندر ویران

من چه گویم که چه آمد بسرم              خون شد ازداغ رقیه جگرم

چون که خوابیده به ویرانه ی شام          من ندارم زفراقش آرام 

داد جان طفل سه ساله ببرت              تا نظر کرد حسین جان بسرت 

داغ او کرد مرا زار وغمین            چون به غربت شده ویرانه نشین

دیده بست از من وجمع اسرا            کرده  در گوشه ی ویران  ماوا

چون نیاورده ام آن طفل صغیر          خجلم از تو ، سراغش  تو مگیر 

من و(واله ) زغمت دیده تریم          بهر تو جان اخا  نوحه گریم

---به نقل از صص 255-257 کتاب گلبانگ غم -گرداورنده : محمد غلامی -توسط محمد تقی زنگی(جوادی) -مداح .قم 


نوشته شده در تاريخ چهار شنبه 20 دی 1390برچسب:اربعین -شاه دین-زینب-برسرقبربرادر-طفل سه ساله-واله, توسط محمد حسن اسایش

دردلم باشد شب وروز آرزوی کربلا      مرغ دل پر می زند هردم بسوی کربلا

این دل غمدیده اندر جستجوی کربلا         من هوای خاک پاک کربلا دارم بدل

ای بشیر اکنون ببر من را بسوی شاه دین    زندگیم بستگی دارد ببوی شاه دین

تاببوسم مرقد پاک نکوی شاه دین          شوق دیدار عزیز مصطفی دارم بدل

ص -101 -گلزار حسینی -انتشارات قاشمی -مشهد مقدس    ------------

-------اربعین---برسر تربت حسین زینب مضطرآمده --------

بر سر تربت حسین زینب مضطر آمده          همره کودکان شه دختر حیدرآمده

دختر فاطمه رسد از سفر بلای شام             تاکه مگر بیان کند محنت و ماجرای شام

در دل او چونی بود ناله ای ازنوای شام         باز بدشت کربلا زینب مضطر آمده

بر سر قبر شاه دین زینب مضطر ایستاد        ناله کشید ازجگر ، آه کشید از نهاد

گفت که ای حسین من ، وای ززاده ی زیاد       عمر من از جفای او جان اخا ! سر آمده

خیز که در مزار تو غمزده زینب آمده          روز به پیش دیده اش تیره تر از شب آمده

جان عزیز خواهرت بهر تو بر لب آمده         از سفر جفای شام سوی تو خواهر آمده

زینب ، ای عزیز من از غم تو کباب شد         خانه ی صبر خواهرت از غم تو خراب شد

قلب من از فراق تو جان برادر آب شد          روح من از فراق توبرون زپیکرآمده

بازویم ای عزیز حق زکعب نی سیاه شد       بچرخ چهارمین مرا فغان وشور وآه شد

سکینه ی تو دربدر زظلم این سپاه شد         کنار قبرت این زمان بدیده ی تر آمده

سر تو پیش چشم بروی نیزه ی سنان         تن توپایمال شد زسم اسب کوفیان

بریده دست اطهرت زراه کینه ساربان         شنیده ام بدیدنت حمیده مادر آمده

بگریه از غمت اخا زمین وآسمان شده          بناله از برای تو رسول انس وجان شده

کبود تا لب حسین زچوب خیزران شده          بلرزه بهر تو ببین که عرش اکبر آمده

رقیه را عزیز من به شام غم گذاشتم            بجان اطهرت قسم که چاره ای نداشتم

بروی قبر کوچکش بدست خود نگاشتم         زتازیانه عمراو دراین جهان سر آمده

میرسد از سفر کنون عابد داغدار تو           سکینه ی عزیز تو رسیده در کنارتو

رضایی روزوشب شده زغصه اشکبارتو       گدای درگه توای سبط پیمبر آمده

برسر تربت حسین زینب مضطر آمده          همره کودکان شه دختر حیدر آمده

-اثر طبع رضایی -به نقل ازگلزار حسینی -صص 99-100-انتشارات قاسمی-مشهد مقدس

----------------------------------


نوشته شده در تاريخ شنبه 17 دی 1390برچسب:اربعین -زینب -دخترفاطمه بر سر قبر برادر -عابد داغدار -جفای شام -رقیه سینه , توسط محمد حسن اسایش

صفحه قبل 1 صفحه بعد