همراه با چهارده معصوم-غدیرخم- خطابه غدیر
شاهكارهاي ادب فارسي-عدیر خم- عاشورا-امام حسین(ع)

ماهي شده در ماه رجب جلوه گر امشب              کز شرم نهان است بگردون قمر امشب

 

خورشید جهانتاب زیثرب بدمیده                         کآفاق منور شد از او سربسر امشب

زام الولد این ماه دل آرا شده ظاهر                      دامان رضا زیب گرفت زاین پسر امشب

تا مدعیانش ننمایند شماتت                            حق کرده عطایش پسری خوش سیر امشب

همواره همه کون ومکان گشته منور                   از بارقه ی این پسر واین پدر امشب

گردید قران مه وخورشید ولایت                          گویی که شده معجز شق القمر امشب

نوری شده در فرش هویدا که ازآن نور                 بگرفته بخود عرش برین زیب وفر امشب

نورسته گلی سر زده از گلشن طه                    پاشیده صبا خوش بفضا مشک تر امشب

زیبا پسری آمده با چهر محمد                         حسن نبوی باز شده جلوه گر امشب

شد یوسفی از آل محمد سوی بازار                 کز بهر تماشا شده پر رهگذر امشب

جن وملک از فرط طرب غرق نشاطند                شادیست که برخاسته از بام ودر امشب

میلاد جواد ابن رضا فخر عباداست                   گردیده عیان بارقه ی دادگر امشب

گشته متولد نهمین حجت دادار                     ماه رجب ازاو شده بارتبه تر امشب

(آذر ) بطرب کوش که میلادجواد است            بازآمده نوباوه ی خیرالبشر امشب --

--نقل از دیوان آذر جلد اول -صص ۱۱۸-۱۱۹- چاسوم -۱۳۴۸ شمسی  چاپخانه ی طوس مشهد -سروده ی  حاج غلامرضا آذر خراسانی ---     


نوشته شده در تاريخ پنج شنبه 11 خرداد 1391برچسب:خورشید جهانتاب -ابن الرضا -میلاد جواد -آذر -یوسفی آز آل محمد , توسط محمد حسن اسایش

صفحه قبل 1 صفحه بعد