همراه با چهارده معصوم-غدیرخم- خطابه غدیر
شاهكارهاي ادب فارسي-عدیر خم- عاشورا-امام حسین(ع)

میلاد حسن  سبط رسول است امشب                   تبریک بزهرای بتول است امشب

 

شادند محمد وعلی زاین مولود                              خوش باش دعای ما قبول است امشب ----

در کاخ نزول وحی ، قرآن آمد                                   با آیه ی نور ، نور یزدان آمد

از فاطمه وساقی کوثر ، پسری                                با نور محمدی نمایان آمد-----

--------سرود ولادت اما مجتبی( کریم اهل بیت )علیه السلام----------

پیک شادی دوستان را خوش خبر آورده است                خوش خبر بر دوستان پیک سحر آورده است

نیمه ی ماه خدا ، ماهی دگر آورده است                      سینه ی سینا عیان نور از شجر آورده است

--مژده ای اهل ولا طوبی ثمر آورده است                    یا محمد دخترت امشب پسر آورده است ----

باز شد بار دگر از مرحمت درهای خق                          باب دوزخ بسته شد از لطف بی همتای حق

بر سفیر اعظم آمد آیت کبرای حق                             نیمه ی ماه صیام از بهر مهمانهای حق

---نعمت بی منتها از داد گر آورده است                      یا محمد دخترت امشب پسر آورده است ---

نور باران آسمان گردیده از ماه زمین                               شد منور زاین تجلی کاخ دانشگاه دین

آشکار از بارگاه طیبین وطاهرین                                سبط اکبر آمده از دخت ختم المرسلین

---پیشوا ، بر امت خیرالبشر آورده است                      یا محمد دخترت امشب پسر آورده است ---

دسته دسته بر زمین آمد ملک از آسمان                       بهر تبریک وبشارت سوی ختم مرسلان

بحر رحمت شد بطغیان زامر خلاق جهان                      دست قدرت ازدودریای شرف  امشب عیان

---ازبرای ساقی کوثر ، گهر آورده است                       یا محمد دخترت امشب پسر آورده است----

ماه گردون چشم عبرت دوخته سوی زمین              ازبرای کسب فیض از چهره ی خورشید دین

کاخ وحی کبریا روشن شداز نور مبین                       چشم عین الله اعظم باد روشن کین چنین

---زهره ظاهر ازگریبانش قمر آورده است                       یا محمد دخترت امشب پسر آورده است ---

آمد آن استاد دانشگاه ختم الانبیا                                   آمد آن روشنگر برنامه ی صلح وصفا

آمد آن رهبر که حق را سازد از باطل جدا                             پرده از رخ بر گرفات آیینه ی ایزد نما

---جلوه ی حسنش جهان را زیب وفر آورده است               یا محمد دخترت امشب پسر آورده است---

زاده ی یاسین والرحمن ورمز هل اتی                                 سید جنت که جنت باشدازاو ،پربها

شمس افلاک جلالت ، زینت اهل کسا                             مجتبی، نورالهدی ،فخرالدجا ،کنزالخفا

---از حجاب غیب امشب سر بدر آورده است                   یا محمد دخترت امشب پسر آورده است ---

کرده نورانی جهان را دختر خیرالانام                              ظاهر آورده زخود برشیر حق ، بدر تمام

راضیه ، مرضیه ، زهرا ، فاطمه ، ام الامام                      شد زدیدار دلآرای عزیزش ، شادکام

---گنج حلم وعلم ودانش بر بشر آورده است                  یا محمد دخترت امشب پسر آورده است --

شاد وخرم زین پسر پیغمبر والا تبار                              لب گشوده همچنان  گل بهر شکر کردگار

کآمده ازدخترش،زهرا ، امامی آشکار                            قهرمان علم ودانش ، خوش دال افتخار

--ازبرای شیعه ی اثنی عشر آورده است                        یا محمد دخترت امشب پسر آورده است ---

تشنه ی آب ولا را گو که آمد بحر علم                             آنکه جاری گردد ازاو صد هزاران نهرعلم

آنکه گفتارش بود زینتفزای دهر علم                               صانع قدرت نام از بهر باب شهر علم

--در مدینه از کرم در کوب زر آورده است                      یا محمد دخترت امشب پسر آورده است---

هرکسی دارد ولای آن شه دنیا ودین                          یا علی محشور میگردد بفردوس برین

دشمنانش را بسوزد نار روز واپسین                        ( کربلایی ) زاین مدیحه حضرت روح الامین

--ازبرای طوطی طبعت شکر آورده است                    یا محمد دخترت امشب پسر آورده است---

--نقل از صص ۷۷-۸۰ -ارمغان کربلا کتاب سوم -اثر طبع نادعلی کربلایی (پدر شهیدین کربلایی)-انتشارات خزر -تهران

 ادامه مطلب...

صفحه قبل 1 صفحه بعد