همراه با چهارده معصوم-غدیرخم- خطابه غدیر
شاهكارهاي ادب فارسي-عدیر خم- عاشورا-امام حسین(ع)

جشن غدیر بر مسلمین مبارک باد

بسم اله ما در اول قر آن است      رحمان ورحيم صفت يزدان است          ازبي ادبي کسي بجايي نرسيد      حقا که ادب وظيفه ي مردان است       مردان خدا زچشم خلق پنهانند    نامرد بزير تيغ سرگردان است        اول سلام به احمد دوم به ساقي کوثر ،سوم به فاطمه چهارم به سبز پوش پيمبر ، سلام پنجم من بر شهيد نيزه وخنجر   سلام کردم وخواهم  جواب با برکات   به دال دايره ي دين احمدي صلوات

سلام کردم که سلامت باشيد    زير علم سبز محمد باشيد .يارب به محمد که علي رابرسان    آن يکه سوار عربي را برسان  

آندم  که اجل دامن عمرم گيرد     پيش از ملک الموت علي را برسان   يارب به محمد وعلي وزهرا       يارب به حسين وحسن وآل عبا

کز لطف بر آر حاجتم دردو سرا    بي منت خلق يا علي الاعلي------------ 

16-ای حیدر شهسوار وقت مدد است              ای زبده ی هشت وچار،وقت مدد است

 


 

مگذارکه در عشق تو رسوا گردم               ای صاحب ذوالفقار ، وقت مدد است  -  یاالله


 

17-یارب سبب حیات حیوان بفرست          وز خوان کرم ، نعمت الوان بفرست  


 

از بهر لب تشنه ی طفلان نبات                از سینه ی ابر ، شیر باران بفرست.    یا الله


 

18-ای خالق خلق رهنمایی بفرست               بر بنده ی بی نو، نوایی بفرست


 

کار من بیچاره ، گره در گرهست              رحمی بکن وگره گشای بفرست. یاالله


 

19-راه تو به هرروش که پویند خوش است      وصل توبه هر جهت که جویند خوش است


 

روی تو به هر دیده که بینند نکوست             نام تو به هرزبان گویند خوش است.  یا الله


 

20-تا مهر ابوترا ب دمساز من است               حیدر به جهان ،همدم وهمراز من است


 

این هردو جگرگوشه ، دوبا لند مرا              مشکن بالم که وقت پرواز من است.  یاالله


 

21-من بی تو دمی قرار نتوانم کرد               احسان تورا ،شمار نتوانم کرد


 

گربر تن من ، زبان شود هرمویی               یک شکر تواز هزار نتوانم کرد.  یا الله


 

22- شب خیز که عاشقان به شب راز کنند        گرد دروبام دوست ، پرواز کنند


 

هرجاکه دری بود ، به شب در بندند              الا دردوست را ، که شب باز کنند. یاالله


 

23-یارب به دونور دیده ی پیغمبر            یعنی به دوشمع دودمان حیدر


 

برحال من از عین  عنایت بنگر                 دارم دارم نظر آنکه من نیفتم زنظر. یااللهیارب زکرم بر من درویش نگر           در من ، منگر در کرم خویش نگر


 

هرچند نیم لایق  بخشایش  تو                برحال من خسته ی دل ریش نگر. یا الله-


 

25-یارب در دل به غیر خود جامگذار            در دیده ی من گرد تمنا مگذار


 

گفتم گفتم زمن نمی آید کار          رحمی رحمی مرا به من  وامگذار. یاالله


 

26-مجنون وپریشان توام ، دستم گیر      سرگشته وحیران تو ام ف دستم گیر


 

هربی سروپا چو دسگیری دارد             من بی سر وسامان توام ،دستم گیر.یاالله


 

27-ای سر تو در سینه ی هر محرم راز          پیوسته در رحمت تو بر همه باز


 

هرکس که به درگاه تو آورد نیاز               محروم زدرگاه تو کی گردد باز. یا الله


 

28-در هر سحری با تو همیگویم راز             بر درگه تو همی کنم عرض نیاز


 

بی منت بندگانت ای بنده نواز                   کارمن بیچاره ی سرگشته  بساز.  یاالله


 

29- الله به فریاد من بیکس رس                 فضل وکرمت یار من بیکس بس


 

هرکس به کسی وحضرتی می نازد                جز حضرت تو ندارد این بیکس کس. یاالله


 

30-ای جمله ی بیکسان عالم را کس              یک جو کرمت تمام عالم را بس


 

من بیکسم وتو بیکسان رایاری                  یارب تو به فریاد من بیکس رس .یا الله


 

31-ای واقف اسرارضمیر همه کس             در حالت عجز، دستگیر همه کس


 

یارب تو مرا،توبه ده وعذر پذیر              ای توبه ده وعذرپذیر همه کس.   یا الله


 

32-دارم گنهی زقطره ی باران بیش        ازشرم گنه فکنده ام سر در پیش


 

آوازآیدکه سهل باشد درویش               تو در خور خود کنی ومادر خور خویش. یاالله


 

33- یارب من اگر گناه بی حد کردم           دانم به یقین که بر تن خود کردم


 

از هر چه مخالف رضای تو بود               برگشتم وتوبه کردم وبد کردم.  یا الله


 

   ادامه دارد.بزودی ادامه ی مطلب تقدیم خواهد شد   


نوشته شده در تاريخ چهار شنبه 21 تير 1391برچسب:مناجات سحر -شوخوانی -روستای کوچ -یا الله -یارب -شبخیز -ایخالق ذوالجلال -ای واقف اسرار, توسط محمد حسن اسایش

صفحه قبل 1 صفحه بعد