همراه با چهارده معصوم-غدیرخم- خطابه غدیر
شاهكارهاي ادب فارسي-عدیر خم- عاشورا-امام حسین(ع)

یوسف کشور اسلام تویی مهدی جان :یوسف کشور اسلام تویی مهدی جان !
ناجی ملت دردام تویی مهدی جان
مجری عدل ومساوات وحقوق مردم                اندرین دوره وایام تویی مهدی جان
آنکه قانون مساوات میان مردم                         موبه مو می دهد انجام تویی مهدی جان
آنکه پایان ستمهای ستمگررا                           بر ستمکش کند اعلام ، تویی مهدی جان
آنکه هر سرکش وهر طاغی وهر یاغی را                    می کند با همه کس رام تویی مهدی جان
آنکه با جلوه ی خود جوش وخروش از دل ما                  عاشقان می کند آرام تویی مهدی جان
مژده ای مقدم آنکس که کند (سید ) را                      عاقبت خیر وشکر کام تویی مهدی جان
--به نقل از کتاب  سرودهای امام مهدی -اثر طبع سید معروف به حق شناس -ص48-انتشارات قلم -قم -گرداورنده :حسین حقجو


نوشته شده در تاريخ جمعه 17 آذر 1391برچسب:یوسف کشور اسلام تویی مهدی جان-مجری عدل ومساوات-ناجی ملت دردام , توسط محمد حسن اسایش

صفحه قبل 1 صفحه بعد