همراه با چهارده معصوم-غدیرخم- خطابه غدیر
شاهكارهاي ادب فارسي-عدیر خم- عاشورا-امام حسین(ع)

مژده ای عمه که امشب پدرم آمده است               سرور تشنه لبان تاج سرم آمده است

 

کشته ی راه خدا تشنه لب کرب وبلا         خوب شد عمه که نور بصرم آمده است

عمه دیگر نهراسم زجفای دشمن           که ز الطاف خدایی ظفرم آمده است

خسرو هر دو جهان  ناصر قرآن مجید           روشنی بخش دو چشمان ترم آمده است

گر شب تار خرابه شده روشن چون روز           بی سبب نیست  که امشب ، قمرم آمده است

آمده تاکه مرا از قفس آزاد کند            سوی جنات برین ، راهبرم آمده است

خواهم از جان ودل ای عمه حلالم سازی          باش آگه که دلیل سفرم آمده است

(محرم ) وانجمن غمزدگان ای عمه          باری آن بزم عزا درنظرم آمده است

--نقل از رقیه دختر سه ساله امام حسین -ص ۶۶ -انتشارات قاسمی مشهد -سوق نوغان-مقابل تکیه ابوالفضلیها-اثر طبع محرم

در یتیم:هم دختر امامی وهم خواهر امام ---

ای بارگاه کوچک تو قبله ای عظیم         وی روضه ی مبارک تو روضه ی نعیم

باشد حریم اقدس تو قبله گاه تو          تا خفته چون تو جان جهانی در آن حریم

هم دختر امامی وهم خواهر امام          هم خود کریمه هستی وهم دختر کریم

قدرت همین بس است که خوانند اهل دل        حق را به آبروی تو ای رحمت عمیم

یک دختر سه ساله واین مرتبت دگر         گیتی بود ززادن همچون تویی عقیم

ای نور چشم زاده ی زهرا ، رقیه جان            هرچند کوچکی تو ، بود ماتمت عظیم

دریای صبر را تو فروزنده گوهری            زان دشمنت برشته کشید ، ای در یتیم

آن شب که جای ، گوشه ی ویرانه ساختی           روشنگرت سرشک بد ، وآه دل ندیم

تا قلب اطهرت زفراق پدر گداخت            از مرگ جانگداز تو دلها بود دونیم

شد منهدم بنای ستمکاری یزید            از آه آتشین تو، ای دختر یتیم

آباد شد خرابه ی شام از جلال تو          اما خراب گشت زبن ، کاخ آن لئیم

خواهم که بر مزار توگردم شبی دخیل         خواهم که در جوار تو باشم شبی مقیم

بی مهرهشت وچار (موید )مجو بهشت           چون میرسی بجنت ازاین راه مستقیم

اثر طبع موید شاعر معاصر-نقل از : کتاب رقیه دختر امام حسین -صص ۳۲- ۳۳-انتشارات قاسمی مشهد


صفحه قبل 1 صفحه بعد