همراه با چهارده معصوم-غدیرخم- خطابه غدیر
شاهكارهاي ادب فارسي-عدیر خم- عاشورا-امام حسین(ع)

جديد
اهل بیت
روی بر خاک بنه تا که برافلاک روی

جان فشانی بکن ار می طلبی جانان را               کس بجانان نرسد تا نفشاند جان را

روی بر خاک بنه تا که بر افلاک روی                سر بده تا نگری سروری دوران را

ماه کنعان نرود بر فلک حشمت مصر                           تانبیند الم چه ،ستم زندان را

نوح را کشتی امید به ساحل نرسد                  تا نیابدغم غرق وخطر طوفان را

همت خضر کند طی بیابان فنا                     ورنه کی بوده نشان زآب بقاء حیوان را

حسن لیلی طلبد شیفته ای چون مجنون               که بیکباره کندترک سروسامان را

نافه ی مشک خطا تا نخورد خون جگر                  نبرد رونق گلزار بهارستان را

تاشقایق نکشد بار مشقت عمری                             نرباید به لطافت دل چون نعمان را

مفتقرگر نکشی پای زآن سرکوی                  دستدرحلقه زنی زلف عبیر افشان را*

*-به نقل از متاب سرودهای امام مهدی چاپ انتشارات قلم -قم -ص 19-سراینده: مفتقر


نوشته شده در تاريخ جمعه 29 مهر 1390برچسب:روی برخاک- ماه کنعان -همت خضر-نافه ی مشک-تاشقایق, توسط محمد حسن اسایش


دلا باید که هردم یا علی گفت - نه هر دم بل دمادم یا علی گفت
که در روز ازل قالوبلا را - هر آنچه بود عالم یا علی گفت
خمیر خاک آدم چون سرشتند - چو بر میخاست آدم یا علی گفت
محمد (ص) در شب معراج بشنید - ندایی آمد آنهم یا علی گفت
پیمبر در عروج از آسمانها - بقصد قرب اعظم یا علی گفت
به هنگام فرو رفتن به طوفان - نبی الله اکرم یا علی گفت
به هنگام فکندن داخل نار - خلیل الله اعظم یا علی گفت
عصا در دست موسی اژدها شد - کلیم آنجا مسلم یا علی گفت
کجا مرده به آدم زنده میشد - یقین عیسی بن مریم یا علی گفت
مسیحا هم دم از اعجاز میزد - زبس بیچاره مریم یا علی گفت
علی در خم به دوش آن پیمبر - قدم بنهاد و آندم یا علی گفت
ز لیلایی شنیدم یا علی گفت - به مجنونی رسیدم یا علی گفت
نسیمی غنچه ای را باز میکرد - به گوش غنچه آندم یا علی گفت
مگر خیبر زجایش کنده میشد - یقین آنجا علی هم یا علی گفت
علی را ضربتی کاری نمیشد - گمانم ابن ملجم یا علی گفت
 


نوشته شده در تاريخ چهار شنبه 27 مهر 1390برچسب:یاعلی-محمد-پیمبر-مسیحا-ابن ملجم, توسط محمد حسن اسایش

نوشته شده در تاريخ چهار شنبه 27 مهر 1390برچسب:نواها-اسلامی -نغمه, توسط محمد حسن اسایش

بیا بیا که بجان آمدم زتنهایی                   رمیده از بر من آهوی شکیبایی

به آه وناله چو یعقوب برسر راهت             نشسته ام که زمصر فراق باز آیی

ندای عشق من ورای بی تفاوت تو             کشیده حال دلم را به اوج شیدایی

جواب عشق مرا یک نظاره ات کافیست         که کار من نکشد عاقبت برسوایی

برای لحظه ی چندی زعمر(سید) را           بخاک بوسی کویت اجازه فرمایی*

*-اثر طبع حق شناس -به نقل از  کتاب سرودهای مهدی -انتشارات قلم -قم -ص 25


نوشته شده در تاريخ جمعه 22 مهر 1390برچسب:بیا بیا که بجان آمدم زتنهایی- -ندای عشق -جواب عشق مرابرای لحظه ی چندی, توسط محمد حسن اسایش

نوشته شده در تاريخ پنج شنبه 21 مهر 1390برچسب:فروشگاه -آسیا پارس-محصولات گوناگون, توسط محمد حسن اسایش


نوشته شده در تاريخ شنبه 16 مهر 1390برچسب:ای نور خداوند تبارک-ای خسرو خوبان -هم ثامن وهم ضامن-, توسط محمد حسن اسایش


نوشته شده در تاريخ شنبه 16 مهر 1390برچسب:ای خسروخوبان-از سوی خدا -خرم به جهان فاطمه وحیدر کرار-ای نورخداوندتبارک, توسط محمد حسن اسایش

مژده ز میلاد ولی خدا              حجت حق شاه خراسان رضا

 

مزده زمیلاد شه ملک دین           حجت حق سرور اهل یقین

قبله ی هفتم وصی هشتمین            نور خدا مظهر جان آفرین

مظهر قدرت شه ملک ولا             حجت حق شاه خراسان رضا

مژده که شد نور خدا جلوه گر           سبط نبی شمس الضحی جلوه گر

شبل علی ماه هدی جلوه گر            روشنی ارض وسماء جلوه گر

گشت منور همه ارض وسما            حجت حق شاه خراسان رضا

مژده که شد نور حقیقت عیان            گشت عیان سرور کل جهان

کنز عطا خسرو کون ومکان             روشن ازانوار رخش شد جهان      

 صحنه ی عالم شد ازاو پر ضیاء           حجت حق شاه خراسان رضا

مژده زمیلاد شه ملک طوس               بدرالدجا خسرو شمس الشموس

مطلع انوار وانیس النفوس                 آنکه شهانش چو گداخاکبوس

آمده بر درزپی التجاء                    حجت حق شاه خراسان رضا*

*-ص111-دیوان آذر -جلد اول -انتشارات ندای اسلام -چاپ سوم 1348 شمسی -مشهد مقدس


نوشته شده در تاريخ جمعه 15 مهر 1390برچسب:, توسط محمد حسن اسایش

 همه جدید در حال بررسی تایید شده تایید نشده moh3131وضعیت مطالبتعداد مطالب : 186 اهل بیتخوشا دردی که درمانش تو باشی
خوشا دردی که درمانش توباشی                خوشا راهی که پایانش تو باشی

خوشاچشمی که رخسار تو بیند                 خوشا دستی که دامان تو گیرد

خوشا قلبی که مغلوبش تو باشی                 خوشا جمعی که منصوبش تو باشی

خوشا روزی که رخسارتو بینم                 خوشا عشقی که معشوقش تو باشی  

خوشا یاری که یاران توباشند                  خوش آن جمعی  سخنرانش تو باشی

خوش آن خلقی که امیدش تو باشی               خوشا حرفی که در قلبش توباشی

خوشا آن گل که گلچینش تو باشی                خوشا موجی که طوفانش تو باشی

خوشا دلبر که دلدارش تو باشی                 خوشا آن غم که غمخوارش توباشی

خوشا آن وصل که موصولش تو باشی           خوشا غربت که همیارش تو باشی

خوشا آن  فتحی که آن فاتح تو باشی             خوشا آن درب که مفتاحش توباشی

خوشا مادر که فرزندش تو باشی                خوش آن عصری! زماندارش توباشی  

خوش آن پروانه که شمعش تو باشی              خوش آن نرجس که دلبندش تو باشی

خوشا آن شب که مهتابش تو باشی              خوشا آن جان که جانانش تو باشی 

خوشا دینی نگهدارش تو باشی                خوش آن عصری که پایانش تو باشی

خوشا راحم ، خوشا رحمان، خوش الله          خوشا خونی که رگهایش تو باشی

خوش آن ساعت که رخسارتو بینیم              خوش آن جمعه که مهمانش تو باشی*

*-به نقل از:سرودهای مهدی -بااندکی تصرف -صص 22-23- انتشارات قلم -قم- م.ولیعهدی
 


نوشته شده در تاريخ جمعه 15 مهر 1390برچسب:خوشادردی - خوشا وصلی -خوشا آن شب -خوش آن ساعت-خوشا دینی, توسط محمد حسن اسایش

بیا ای عزیز دل وجان بیا                     بیا ای نگهبان قر آن بیا

جهان تشنه ی جلوه ی روی توست              پذیرای آن روی نیکوی توست

همه جان ودلهای ما سوی توست                ستم دیده اندر تکاپوی توست

بیاای عزیز دل وجان بیا                      بیا ای نگهبان قر آن بیا

ندارد صفا بی تو این زندگی                  بود زندگیها همه بندگی

رژیم جهان گشته درندگی                     ندارد حقیقت درخشندگی

بیا ای عزیز دل وجان بیا                    بیا ای نگهبان قر آن  بیا

همه کودک پرورشگاه تو                    همه ریزه خواران درگاه تو

کنیم دیده خاک گذر گاه تو                    بیا ای که اکنون بود گاه تو

برای بر اندازی ظلم و کین                   برای سرافرازی مسلمین

برای نجات بزر گان دین                   برای تعالی دین مبین

بیا ای عزیز دل وجان بیا                   بیا ای نگهبان قرآن بیا*

*-ص 19 -کتاب شرود های مهدی -گردآورنده :حسین حقجو-انتشارات قلم -قم
 


نوشته شده در تاريخ جمعه 8 مهر 1390برچسب:عزیز دل وجان -نگهبان قرآن-بیا-برای نجات بزرگان دین, توسط محمد حسن اسایش